چشمانشان را بر روی همه ­ی شعارهاشان بستند


و ...


هویتم را هتک کردند


چشمانم بر همه­ ی نقشه هاشان باز است


خروش خشم پیروان محمد (ص) تا ابد در گوش­هاشان آژیر خواهد کشید:


محمد(ص)، پیامبری برای همیشه

 از خشم خانه براندازمان آسوده نخواهید خفت.