صلیبی به گردنش انداخته بود و در جواب  تعجبم گفت:

- من با دیدن گدای سر میدان آزادی، به عدالت خدا شک کردم. دیگه نمی خوام مسلمون باشم.

گفتم: با دیدن اون گدا باید به انسانیت خودمون شک کنیم و از غصه ی اونا بمیریم.

این نابرابری بر اساس نظام خلقت است و برابر کردن انسان ها وظیفه ی ما است. مگر نه اینکه خدا این دین رو با احکام و دستوراتی معین به پیامبرش ارائه داد تا به مردم ابلاغ کنه؟!

مگر احکامی چون خمس ، زکات،کفاره و انفاق و صدقه و ... را خدا برای برقراری برابری انسان ها از نظر دارایی در دینش قرار نداده

با دیدن گدای سر میدان آزادی باید به مسلمون بودن خودمون شک کنیم نه عدالت خدا ...

اصلا تو کشور اسلامی چرا  باید این همه فقیر وجود داشته باشه؟ در حالی که اینقدر حکم در مورد بخشش اموال در این دین وجود دارد. احکامی که اگر نبود آن وقت باید به عدالت خدا شک می کردی
تازه حالا مسیحی شدی فک می کنی خدات تغییر کرده؟ خدای مسیحی ها هم،  همین خداست. فک کنم، گدای مسیحی هم کم نباشه!