آن سوتر از اینجا هوا ابری است آری 

گویا که آنجا خنده ها جبری است آری 

                                        
                     ... و فلسطین زیر رگبار ظالمانه ی اسرائیل می جنگد.

       


                                                        ما هستیم تا مبارزه هست